ZAPISZ SIĘ

REGULAMIN

 

Mając na uwadze zapewnienie Państwu komfortowego oraz bezpiecznego wypoczynku, prosimy o zapoznanie się oraz przestrzeganie Regulaminu ŁOWISKA 

 

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Łowiska Gajdowe ul. Stawowa, Centawa 47-134  

 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gościa i Łowiska oraz zasady przebywania na terenie łowiska. 

3. Regulamin dostępny jest w domku obsługi oraz na stronie internetowej łowiska http://www.gajdowe.pl/ 

4. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, wpłaty zadatku, wpłaty całej należności za pobyt, przybycia na Łowisko.

 

Zasady ogólne 

 1. Łowisko czynne jest cały rok przez całą dobę (za wyjątkiem okresu, gdy jest pokryte lodem).

 2. Dla wędkujących wyznaczono 10 stanowisk 

 3. Stanowisko  na łowisku  wynajmowane jest na doby. Doba zaczyna się o godz. 12:00 i kończy następnego dnia o godz. 10:00. 

 4. Opuszczenie łowiska odbywa się w godzinach od 7:00-10:00, a przyjazd w godzinach 12:00- 20:00. 

 5. Dopuszcza się inne godziny przyjazdu i wyjazdu po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem łowiska.

 6. Stanowisko uważa się za zarezerwowane, jeśli nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dokonania rezerwacji zostanie wniesiona zadatku w wysokości minimum 30% kwoty za czas planowanego pobytu na łowisku.

 7. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko rezerwującego, numer rezerwowanego stanowiska oraz termin rezerwacji.

 8. O rezygnacji z wędkowania w zarezerwowanym terminie należy powiadomić opiekuna łowiska z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.

 9. Łowisko może odmówić przyjęcia lub zakończyć świadczenie usług przed końcem pobytu Gościa, który rażąco naruszył Regulamin Łowiska lub w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Łowiska.

 10. Łowisko może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną. 

 11. Rezerwacja pobytu zachowuje ważność w dniu planowanego przyjazdu do godziny 18:00. Po upłynięciu wskazanej godziny rezerwacja zostanie anulowana. Aby uniknąć anulacji rezerwacji, należy zgłosić późniejszy przyjazd obsłudze Łowiska.

 12. Informacje o warunkach anulowania rezerwacji lub skrócenia pobytu zawarte są w Regulaminie Rezerwacji znajdującym się w Potwierdzeniu Rezerwacji oraz na stronie http://www.gajdowe.pl/ Skrócenie pobytu lub niepojawienie się na Łowisku nie powoduje zwrotu należności za niewykorzystane świadczenia.

 13. Przedłużenie pobytu na łowisku jest możliwe tylko w sytuacji, gdy stanowisko nie jest zarezerwowane przez innego wędkarza.

 14. Poprzez dokonanie rezerwacji wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie, przez opiekuna łowiska lub osoby przez niego wyznaczone, kontroli środka transportu w przypadku np. podejrzenia kradzieży ryb itp.

 15. Gość Łowiska nie może przekazywać stanowiska innym osobom.

 16. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na stanowisku.

 17. Wędkarz przebywający na łowisku z osobą towarzyszącą musi bezwzględnie o tym fakcie powiadomić opiekuna łowiska. Łowienie ryb przez te osoby jest zabronione.

 18. Gościom zabrania się wynoszenia poza teren Łowiska przedmiotów stanowiących wyposażenie Łowiska.

 19. Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami losowymi zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku.

 20. Pełną odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która dokonała rezerwacji stanowiska. 

 21. Zarządca łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.

 22. Łowisko nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. 

 23. Łowisko nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów znajdujących się na terenie Łowiska, jak również za pojazdy zaparkowane w strefie poza bramą, a także nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

 24. Na Łowisku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.  

 25. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Łowiska mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości. 

 26. Gość Łowiska ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Łowiska powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. 

 27. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Łowisko może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi Łowiska, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Łowisku. 

 28. Łowisko może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Łowiska, wyrządzając szkodę w mieniu Łowiska lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Łowiska lub innych osób przebywających na Łowisku, albo też w inny sposób zakłócił spokój na Łowisku.

 29. Na stanowisku nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.

 30. Wędkarze łowiący na łowisku wyrażają zgodę na udostępnienie i publikację zdjęć złowionych przez nich ryb na portalach społecznościowych oraz stronie internetowej www. gajdowe.pl.

 31. Zadatek jest bezzwrotny. Zadatek zwracany jest w całości tylko w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

 

 

Pobyt na łowisku i wędkowanie:

 

 1. Dopuszcza się wjazd samochodem na stanowisko.

 2. Wędkowanie musi odbywać się tylko w obrębie stanowiska oznaczonego numerem

 3. Dozwolony jest połów wyłącznie metodą gruntową lub zig-rig.

 4. Dopuszcza się zanęcanie, sondowanie i holowanie ryb wyłącznie z brzegu. Dozwolone jest również używanie zdalnie sterowanych łódek zanętowych.

 5. Dopuszcza się stawianie markerów wyłącznie z rzutu.

 6. W przypadku nawałnic, burz i innych gwałtownych załamań pogody zaleca się niezwłocznie złożyć wędki, zabezpieczyć obozowisko oraz sprzęt.

 7. Przywóz zwierząt domowych dozwolony jest tylko po uzyskaniu zgody opiekunów łowiska. Za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel. Zwierzak powinien przebywać wyłącznie w obrębie stanowiska właściciela.

 8. Dopuszcza się możliwość rozbijania namiotów w obrębie stanowiska. 

 9. Na każdym stanowisku znajduje się duża kołyska karpiowa wraz z workiem do ważenia. 

 10. Obowiązkowym wyposażeniem na każdym stanowisku jest: podbierak karpiowy o rozstawie ramion co najmniej 42” (100 cm; drobno-oczkowy, 1 szt. na każdego wędkującego) oraz elektroniczne sygnalizatory brań wraz z centralką. 

 11. Obowiązuje minimalna średnica żyłki głównej – 0,30 mm!

 12. Obowiązuje całkowity zakaz używania plecionki jako linki głównej. Długość przyponu strzałowego z plecionki lub żyłki mono nie może być większa niż 10 metrów. Zestaw bezpieczny musi bezwzględnie umożliwić rybie (po zerwaniu się) uwolnienie się z ciężarka wraz z bezpiecznym klipsem (łączenie leadera lub leadcora z żyłka główną lub strzałówką musi być wykonane poprzez zaplatanie, Zakazuje się używania krętlików do ich łączenia)

 13. Obowiązuje stosowanie haków w rozmiarze nie mniejszym niż „6”.

 14. Połów musi odbywać się wyłącznie przy użyciu profesjonalnych wędzisk karpiowych (wędziska 2-3 składowe) z całkowitym wykluczeniem wędzisk teleskopowych, wędzisk typu feeder.

 15. Jeden wędkujący może łowić maksymalnie na 3 wędki (niezależnie od stanowiska) 

 16. Każdy wędkarz zobowiązany jest do posiadania i stosowania preparatu dezynfekującego skaleczenia ryby po ukłuciach haczyka oraz wszelkiego rodzaju otarć widocznych na ciele ryby.

 17. Zabrania się korzystania ze środków transportu pod wpływem alkoholu.

 18. Obowiązuje zakaz przetrzymywania ryb w workach karpiowych. Wyjątek stanowią karpie złowione w godzinach nocnych. Sesję zdjęciową należy wykonywać najwcześniej jak to możliwe. Amury fotografujemy zaraz po złowieniu, bez względu na porę doby, a po sesji fotograficznej należy natychmiast wypuścić do wody. Podczas odhaczania i fotografowania należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ryby (wskazane jest jak najczęstsze polewanie jej wodą).

 19. W przypadku złowienia ryby chorej, okaleczonej, z mocno rozerwanym pyskiem, z głębokimi ranami powstałymi po ataku drapieżników należy pozostawić ją w worku karpiowym i zgłosić opiekunom łowiska.

 20. Po zakończeniu wędkowania każdy wędkarz zobowiązany jest posprzątać swoje stanowisko.

 21. Wszelkie przypadki kłusownictwa, kradzieży, dewastacji mienia lub przyrody – stanowią czyny niezgodne z prawem i będą surowo karane.

 

 

Na łowisku zabrania się:

 

 1. zaśmiecania terenu wokół łowiska, oraz zbiornika,

 2. wędkowania przy pomocy innych wędzisk, nieprzeznaczonych do wędkarstwa karpiowego,

 3. samowolnego wycinania roślin, łamania drzew i krzewów,

 4. rozpalania ognisk,

 5. kąpieli w łowisku,

 6. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC,

 7. głośnego zachowywania się, awanturowania oraz nadużywania alkoholu,

 8. płoszenia zwierzyny leśnej,

 9. nęcenia ziarnem, które nie zostało przygotowane przez obsługę łowiska Gajdowe

 10. stosowania orzecha tygrysiego jako przynęty i zanęty,

 11. parkowania samochodów poza miejscem do tego wyznaczonym,

 12. poruszania się po łowisku pojazdami bez zgody opiekuna łowiska,

 13. pozostawiania w wodzie wszelkiego rodzaju markerów, znaczników itp.

 

Płatności 

 

 1. Ceny świadczonych przez Łowisko usług określone są w Cenniku, który dostępny jest w domku obsługi oraz na stronie internetowej Łowiska,

 2. Podane w Cenniku kwoty są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

 3. Płatności on-line obsługiwane są przez

 4. Płatność za usługi na Łowisku może być dokonywana gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym, za pomocą bramki do płatności on-line na stronie internetowej Łowiska. 

 5. Płatność za cały pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu Gościa chyba, że zostaną poczynione osobne ustalenia w formie pisemnej.

 6. Sposób płatności musi być każdorazowo ustalony z pracownikiem Łowiska. 

 7. Cena za dokonaną rezerwację jest każdorazowo potwierdzana pisemnie przez Łowisko na adres email wskazany przez osobę dokonującą rezerwacji. 

 8. Łowisko zastrzega sobie prawo do pobierania przedpłaty za pobyt. 

 9. Przedpłata może zostać pobrana przez Łowisko przy pomocy przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Łowisko lub przez płatności elektroniczne świadczone przez 

 10. W przypadku odmowy dokonania wpłat określonych w pkt. 6 oraz 7, Łowisko ma prawo odmówić dokonania rezerwacji. 

 

 

Reklamacje

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. 

 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi. 

 3. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia do Usługodawcy, na warunkach opisanych powyżej. 

 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji lub adres korespondencyjny Klienta. 

 5. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku, termin, o którym mowa w pkt. 4 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę. 

 

 

Administratorem danych 

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Creed Sp. z o.o., Opolska 48, 47-100 Strzelce Opolskie, NIP 6472565876, KRS 0000427453 z którym można się skontaktować przez e-mail: jacekozarowski1@gmail.com

 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi. 

 3. Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo:

 • dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w każdej chwili (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem); 

 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); 

 • ograniczenia przetwarzania danych; 

 • przenoszenia danych (o ile jest to technicznie możliwe); 

 • wyrażenia sprzeciwu w przypadku stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania); 

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

4. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 • realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

 • marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora; 

 • realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu. 

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są umowy zawarte pomiędzy Klientem a Obiektem oraz właściwe przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. 

 • Dane osobowe Klienta przechowywane będą maksymalnie przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości i innych powszechnie obowiązujących przepisów. 

 • Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane poza obszarem EOG. 

 • Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty. 

 • Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Usługodawcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być także organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji Usługi). 

 • Usługodawca oraz Administrator, oświadczają, że stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. 

 • Usługodawca oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.

 

Sprawdź nas: